Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági  Szabályzat dr. Pocsay István Gábor 5700.-Gyula, Laktanya u.6. sz. /továbbiakban magánszemély / nyilvántartásával, adatkezelésével  összefüggő legfontosabb adatvédelmi, informatikai – biztonsági szabályokat tartalmazza –  különös tekintettel az adatkezeléssel, adattovábbítással és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.

 

I. Általános rendelkezés

 

Jelen Szabályzat a következő jogszabályok rendelkezésein alapul:

 • évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
 • évi CXIX.t örvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről
 • évi CLVI. törvény a közhasznúságról

   –     2008.évi XLVIII.t örvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

         és egyes korlátairól..

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.
 • évi CLV törvény a hivatalos statisztikáról
 • 2016/679. Európai Parlament rendelete (2016.04.27) Az Európai Adatvédelmi rendszerről (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága ajánlása alapján)

 

A szabályzat célja és hatálya

 

E szabályzat célja, hogy meghatározza a „Könyvet a szórványba!” című honlap (a továbbiakba K.sz. honlap) által kezet adatok  működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A „Könyvet a szórványba” megnevezésű honlap létrehozója és fenntartója Dr Pocsay István Gábor (sz.: 1944 november 4., Lengyeltóti, a.n.: Filipinyi Magdolna). Nevezett személy a honlapot abból a célból hozta létre, hogy a határokon kívül szórványban élő, szépirodalmi és mesés könyveket, színvonalas kulturális szellemi értékeket igénylő családoknak, közösségeknek kérésükre könyveket és magas nívójú szellemi termékeket juttasson. A tevékenység arra irányul, hogy ezen személyek megtartsák anyanyelvüket illetve szerte a világban megismerjék a magyar kultúrát.

A szabályzat hatálya kiterjed a K.sz. honlap kulturális és történelmi eredetiséget megőrző, közre adó  tevékenységére.

K.sz. honlap külön adatgyűjtést nem folytat, személyes adatokat nem kezel, kivételt képez az Alapszabályban rögzített adat.

Adatvédelmi – Adatbiztonsági szabályzat készítését megelőző  tevékenység.

 • sz. honlap adatvédelemre vonatkozó tevékenységek áttekintése
 • sz. honlap áttekintése, felülvizsgálata
 • gazdasági adatokkal kapcsolatos tevékenységet külön megbízással könyvelő

 kezeli, aki felelősséggel tartozik a pénzügyi , gazdasági és számvizsgálati, statisztikai adatokért, azok szükségszerű bevallásokért,

a K.sz.-ban tevékenykedőt illetményt nem vesznek fel, munkájukat szeretetből, önkéntesen végzik   tehát bérügyi adatok nem jelennek meg.

 • alkalmanként partner (iskola, kulturális intézmény, polgármesteri hivatal stb.)tájékoztatása az adatvédelmi előírások változásáról, jogszabályi keretekről, a GDPR előírásairól

 

 

Az adatvédelem alapfogalmai és elvei:

 

Ezen Szabályzat alkalmazása során:

 1. személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. Mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintett személlyel helyreállítható.

Az érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak. Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. Mesterséges azonosító adatok a matematikai vagy más algoritmus szerint generált adatok, így különösen a személyi azonosító kód, a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), az adóazonosító jel, a személyi igazolvány száma,( az útlevél száma.)

 1. különleges adat:
 2. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vagy egészségi állapotra vonatkozó adat

Különleges adatot nem kezel, nem gyűjt a K.sz.- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet ezektől független.

 1. közérdekű adat: közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat.
 2. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Ilyen adat az októberi forradalomban részt vett személyek listája, amely a honlapon – megyei vonatkozásban megtalálható
 3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Az érintett kérelmére indult eljárásban az érintett hozzájárulását az eljáráshoz szükséges adatai kezeléséhez vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 2. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 3. Az adatkezelés célja: a könyvet igénylő személy kérésének teljesítése. A személyes adatok a kérés teljesítése után, illetve maximum 1 év mulva törlésre kerülnek
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is. Fényképfelvétel kizárólagosan az alapítvány tevékenységével összefüggő program, esemény kapcsán készül, közösséget érintően, s nem személyekről.

Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikai célra használhatók fel. A külön törvény szerinti egyedi statisztikai adatok – beleértve a személyes adatokat is – a statisztikai céltól eltérő célra semmilyen módon vagy jogcímen nem adhatók és vehetők át, nem dolgozhatók fel és nem hozhatók nyilvánosságra. A statisztikai adatokat a személy azonosítására alkalmatlan módon kell továbbítani.

 

 

 1. betekintés – Pocsay István Gábor jogosult betekintést végezni, a használatos adatokba, statisztikába, jelentésekbe
 2. Az érintettek joga, hogy a – kizárólag saját – személyére vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartásba betekintsenek, azokat megismerhessék.

Amennyiben az érintett a rá vonatkozó nyilvántartás egy részéről másolat készítését kéri, akkor azt Dr. Pocsay Gábortól kell megkérni, aki döntése alapján  teljesíti (a más személyre vonatkozó részek kitakarásával).

A másolatkészítés tényét rögzíteni kell az eredeti példányon, a másolatkészítés dátumának megjelölésével, illetve az ügyfél aláírásával.

 1. adatszolgáltatás: egy személyre vagy személyek meghatározott körére vonatkozóan a nyilvántartott adatokról vagy azok egy részéről harmadik személy részére adathordozón történő információ nyújtása.
 2. Az Pocsay Gábor köteles a közhasznúsági tevékenység kapcsán adatokat szolgáltatni

                   – számviteli beszámoló, – szöveges beszámoló /év

                    -vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

                    Ezen adatok nyilvánosak, melyet minden évben a K.sz.

                    honlapján meg kell jelentetni

 

A nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek szolgáltatható.(NAV. Bíróság, Statisztikai Hivatal)

Az K.sz.-on   kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazza a Szolgáltatót- Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a megkereséssel élő szervek meghatározott körére.

Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell a büntető ügyekben eljáró hatóságoktól – rendőrség, bíróság, ügyészség, Nemzeti Adó és Vámhivatal – valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkezető megkereséseket. E szervek megkereséseiről az illetékes adatkezelő – közvetlenül vagy az alapítvány elnöke  által történhet.

 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Az adatok törlésével, megszüntetésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe kell venni.
 2. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Az adatok törlésével és megsemmisítésével kapcsolatosan a törvényi rendelkezések vannak életben.

 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 2. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi.
 3. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
 4. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 5. hozzáférés: a nyilvántartott adatok egy részéhez, vagy egészéhez való hozzájutás terjedelme.
 6. adatrögzítés: a nyilvántartásban szereplő adatok számítástechnikai adathordozóra felvitele, az adatok érdemi mérlegelése nélkül.
 7. helyesbítés: a nyilvántartott téves adatoknak a tényszerű adatokra történő jogszerű megváltoztatása.

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni köteles.

Az adatkezelő köteles kezdeményezni Dr. Pocsay István Gábornál- a megítélése szerint valóságnak már meg nem felelő adat helyesbítését, törlését.

 1. másolat: a nyilvántartott adatoknak bármilyen adathordozón és terjedelemben történő megsokszorozása, amelyen fel kell tüntetni, hogy másolat, amely az eredetivel megegyező, hitelesítéssel készíthető
 2. közérdekű adat nyilvánosságra hozatala: közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat közzététele.
 3. megismerés: tudomásszerzés arról, hogy a nyilvántartott adatokat kinek, milyen célból, milyen terjedelemben továbbította az arra jogosult.
 4. adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való hozzájutásának megakadályozása.

A nyilvántartott adatokkal kapcsolatban minden ezen Szabályzat szerint információhoz jutó személyt adatvédelmi kötelezettség terhel. Felelős a tudomására jutott adat rendeltetésének megfelelő felhasználásáért, valamint azért, hogy az információ illetéktelen személy birtokába ne juthasson.

 1. üzemeltetés: az adathordozó eszközök, honlap ,programok működtetése.
 2. adathordozók: papíralapú, mágneses alapú, távadat – átviteli adattároló, továbbító eszköz.
 3. ellenőrzés: a nyilvántartás teljes folyamata jog és szabályszerűségének vizsgálata az ehhez szükséges mértékű teljes hatáskörrel.

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseinek betartását Dr. Pocsay István Gábor folyamatosan ellenőríznek..

 1. személyügyi feladatokat ellátó személy: minden olyan vezető, ügyintéző, ügykezelő, aki adatnyilvántartással, személyi irattal összefüggő adatokat kezel.

 

 1. adatvédelmi incidens . személyes adat jogellenes kezelése, vagy feldolgozás különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, vagy véletlen törlés, megsemmisülés, sérülés.

 

 

                               Adatbiztonsági szabályok – belső eljárásrend

 

Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonsága érdekében.

A számítógépen tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, különösen az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani: (amennyiben munkavállaló alkalmazására sor került )

 

 1. Biztonsági mentés: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeresen, legalább hetente 1 alkalommal kell külön adathordozóra biztonsági mentést készíteni. A biztonsági mentést tartalmazó adathordozót zárt helyen kell őrizni. Az adatok biztonsági mentéséért és azok tárolásáért az adatkezelő felel.
 2. Archiválás: Az e szabályzat különös részében említett adatkezelések

                    archiválását évente egyszer kell elvégezni. Az archivált adatokat

                    tartalmazó adathordozót zárt helyen kell őrizni.

 1. Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelők asztali számítógépein gondoskodni kell a vírusmentesítésről.
 2. A jelszó csere: a biztonság érdekében történik, minden munkaviszony megszüntetésekor azonnal, egyéb esetekben 3 havonta
 3. Informatikai fejlesztés: az ügyvezető igazgató, az külön megbízással rendelkező informatikus ajánlása szerint történhet, figyelemmel kisérve, annak szükségességét és adatbiztonságát.
 4. Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet hozzáférni.

 

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:

 

 1. Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.
 2. Hozzáférés-védelem: A folyamatos, aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes személyek férhetnek hozzá.
 3. A gazdálkodási  iratokat zárható iratszekrényekben kell őrizni. Az érintettekre vonatkozó nyilvántartás biztonságos megőrzéséről, a feltételek biztosításáról az alapítvány elnökének és a könyvelést  végző személynek    kell gondoskodnia.
 4. A munkanap vagy tevékenység befejezésével minden irat elzárása kötelező, helyiség bezárása az alapítvány elnökének a   

 

                     Az adatbiztonság szabályozásának biztosítania kell:

 

 • az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását,
 • az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, megváltoztatásának vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését,
 • annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre vagy a tár tartalmát illetéktelenül megismerjék, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák,
 • a hozzáférési jogosultság betartását, a honlap kezelése Dr. Pocsay István Gáborhatáskörébe tartozik, melyért felelősséggel tartozik. Különösen figyelni kell, hogy olya adat , információ nem kerülhet ki a honlapra, amellyel sért az adatvédelmi szabályokat, így különösen az európai adatvédelmi rendeletet.
 • Pocsay István Gábor nyilatkozatot tett, hogy a „Könyvet a szórványba!” mozgalommal kapcsolatban szervezett program, kulturális eseményen készült fotó az érintett, a képen azonosítható személyek tudtával és beleegyezésével az alapítvány honlapjára kikerülhet, ezzel személyiségi jogokat nem sért
 • azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak,
 • annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan vezetett eszköztárba milyen adatokat, mikor és ki rögzíti,
 • annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat illetéktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák.

 

A fizikai biztonság szabályozásakor fontos szempontok:

 • helyiségek biztonságos kialakítása, munkatevékenységet követően zárás, védelem kötelező.
 • számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását, felhasználását és a hozzáférést ellenőrizni kell,
 • az adathordozó eszközöket , amelyet üzemeltethet  az alapítvány elnöke                        
 • gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök megoldásainak dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személy férjen hozzá.

 

Az üzemeltetési biztonság szabályozásakor  az alábbi  fontos szempont:

 

 • külső személy – pl. karbantartás, javítás, fejlesztés céljából – a számítástechnikai eszközökhöz lehetőleg úgy férjen hozzá, hogy a kezelt adatokat ne ismerje meg,
 • a hozzáférés jelszavait az üzemeltető személyének megváltozásakor azzal egyidejűleg meg kell változtatni. Jelszót ismételten nem lehet kiadni.

 

A technikai biztonság szabályozásának legfontosabb szempontjai:

 

 • az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástechnikai módszerekkel is meg kell akadályozni,
 • az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen,
 • a hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni,
 • az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell,
 • programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását el kell kerülni.
 • adatkezelés biztonságának garantálása , időnkénti tesztelése, értékelése,
 • Pocsay István Gábor felelős az adatok nyilvántartásáért, kezeléséért
 • adatszivárgás megelőzésének biztosítása, kockázat minimalizálása – szükséges, melyhez informatikai szakmai segítség indokolt.

 

 1. A „Könyvet a szórványba!” mozgalommal kapcsolatba kerülő /szervek, személyek /

                                     VONATKOZÓ ADATOK

KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

 

 1. Az adatkezelés célja és folyamata
 • Pocsay István Gábor. tevékenysége során szerződéses kapcsolatot létesít szolgáltatókkal. Azon szolgáltatók, akik megrendelnek tevékenységet, vagy az alapító okiratban szereplő tevékenységi körből bármilyen szolgáltatást – tudomásul veszik, hogy a szerződő adatokat kizárólagosan a szerződés tartalmára, és időszakára használja Dr. Pocsay István Gábor – semmilyen más tevékenységre nem

 

 • A „Könyvet a szórványba!” mozgalom tevékenységi köre:

 

Dr. Pocsay István Gábor a magyar kultúra terjesztésére egy nem bejegyzett szellemi mozgalmat hozott létre „Könyvet a szórványba!” címmel. Tehát a mozgalom csak gondolati és nem jogi  kategória. Pénzt, anyagiakat nem kezel, nincs bankszála száma, csupán az érdeklődőköntevékenységére alapoz. Dr. Pocsay István Gábor e nemes, nonprofit tevékenység elősegítésére honlapot hozott létre „Könyvet a szórványba!” címmel.

 

A mozgalom célja: a magyar nyelvű kultúra terjesztése szépirodalmi- és mesekönyvek, valamin az internet segítségével elsősorban a szórványban élők számára. Az igénylés és kiszállítás önkéntes, térítés mentes formában történik. A magyar kultúra iránt érdeklődő, a nyelvet (már) nem bíró személyek számára angol nyelvű elérhetőségeket is nyújt a honlap.    

 1. Tájékoztatás
 • Pocsay István Gáborral munkakapcsolatba lépett személyek minden esetben tájékoztatást kapnak a „Könyvet a szórványba!” mozgalom tevékenységéről, a biztonságos adatkezelésről, annak nyilvántartásáról.

 

Az érintettek jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen panasszal élhet az ügyvezető igazgatónál.

Az érintett a  panaszt írásban adhatja be, melyre 15 napon belül írásos válaszadás kötelező a címzettől.

Amennyiben a panasz kivizsgálása nem vezet eredményre jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (1125.Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. telefon.:06-1-391-1400.

 

 1. Adatkezelés tudományos kutatási, statisztikai és egyéb célból

 

Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható fel.

A személyes adatot – mihelyt a kutatási cél megengedi – anonimizálni kell. Addig is külön kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak.

A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha az érintett abba írásban beleegyezett.

 

Tudományos közleményben nem szerepelhetnek   személyazonosító adatok, alapítványi adat –   oly módon, hogy a szervezet, személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat.

A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikai célra használhatók fel. A külön törvény szerinti egyedi statisztikai adatok – beleértve a személyes adatokat is – a statisztikai céltól eltérő célra semmilyen módon vagy jogcímen nem adhatók és vehetők át, nem dolgozhatók fel és nem hozhatók nyilvánosságra.

A honlap adatainak kezelésével megvalósuló tudományos kutatásra, statisztikai adatfelvételre, vagy ehhez hasonló adatrögzítésre (ideértve a képzések során készített tanulmányokat, szakdolgozat, stb.) Dr. Pocsay Gábor  külön , előzetes megvizsgált célt áttekintve dönthet, engedélyt adhat, amennyiben nem sérti a személyiségi jogot, valamint az adatvédelmi törvényt..

 

Egy adott kutatással kapcsolatos kérelmet írásban kell beterjeszteni, annak teljesíthetőségről Dr. Pocsay István Gábor  dönt.

 

Az adatok biztonsága

 

 • A adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítésével, megsemmisülésével, megváltoztatásával, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
 • A honlappal kapcsolatba kerülő személyek, történelmi személyek, csoportokkal kapcsolatos események, adatok biztonságos megőrzéséről, a feltételek biztosításáról Pocsay István Gábornak kell gondoskodnia.
 • gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,
 • ellenőrzi az adatkezelői és adatfeldolgozói adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással összefüggő tevékenységét,
 • kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett technológiák és eszközök alkalmazását,
 • biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési oktatását, (honlap kezelője)
 • figyelemmel kíséri a változó jogszabályokat

 

 • –   Adatvédelmi tisztviselőt  – tekintettel a mozgalom jogállására

        nem alkalmaz,

 

 

   .          Adatmódosítás, adatsérülés, adattörlés

 

 • Ha tévesztés, vagy más ok miatt a beírt adatot módosítani kell, ez csak úgy végezhető, hogy az eredeti adat megállapítható legyen. Módosításnál is kézjeggyel el kell látni a módosítást.(papíralapú)
 • Az adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén, a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását.
 • A sérült adat pótlásáról gondoskodni kell. A pótolt adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni. A pótlásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit Pocsay István Gábor hitelesít.

 

Adatok megőrzése

 

Ezen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2018. 10. 20. napján lép hatályba.

 

 

Gyula, 2018. november 20                                                 dr. Pocsay István  Gábor

                                                                                                     magán személy